HLF Trondheim inviterer til årsmøte for 2023


Dato: Onsdag 15.februar 2023 Klokka: 1730 -->
Sted: Olavsgården Rehabiliterinsgsenter , Thonning Owesensgate 20.
Det vil bli servering og vi ønsker påmelding innen 10.februar.

Påmelding : Telefon 992 32 232 mellom kl 17-19.
Eller mail : kari.solberg@outlook.com


Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 25.jan 2023 . Kun medlemmer har stemmerett ved årsmøtet og kun ved personlig oppmøte

Dersom noen kan tenke seg å bli med i styret eller i andre verv så ta kontakt med styret. Vi har dessverre ikke valgkomite.
Styrets leder kan nås på epost : raghauan@hotmail.com

Det er moro å delta og du blir kjent med nye folk, og det er svært lærerikt.


Dagsorden for årsmøtet:
1. Godkjennelse av innkalling og saksliste
2. Eventuelt valg av:
2.1 Dirigent
2.2 Protokollsekretær
2.3 To representanter til å underskrive protokollen
2.4 Tellekomité
3 Årsmelding for siste år
4 Regnskap for siste år
5 Årsplan for inneværende år
6 Innkomne saker
7 Budsjett for inneværende år
8. Valg av styre:
9. Andre valg:
9.1 Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer
       og 1 varamedlem. Valgkomitéen velges utenom styret
9.2 En person til å revidere regnskapet
9.3 Representanter til fylkeslagets årsmøte
9.4 Eventuelt andre komitéer og utvalg
9.5 Eventuelt representant(er) og vararepresentant(er) til andre aktuelle organer

Hilsen styret i HLF Trondheim